Abonnementsvilkår for +Abonnement på herningfolkeblad.dk / midtjyllandsavis.dk (forbruger) 

i kraft fra den 24.09.2014 (produktnavne ændret fra hhv. AOH+ og MJA+ til +Abonnement 1.11.2019)

 

1. GENERELT OM ABONNEMENTER HOS MEDIEHUSET

Disse abonnementsvilkår er gældende for +Abonnement, der udbydes på herningfolkeblad.dk / midtjyllandsavis.dk af henholdsvis Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S og af Silkeborg Avis A/S (herefter samlet betegnet som Mediehuset).

Abonnementsvilkårene accepteres af kunden som del af oprettelsen af abonnementet og regulerer brugen af +Abonnement på henholdsvis herningfolkeblad.dk og midtjyllandsavis.dk

 

Kun personer over 18 år med et betalingskort lydende på eget navn kan afgive ordre på et abonnement på +Abonnement. Du erklærer og bekræfter med din ordreafgivelse, at du er fyldt 18 år.

 

2. KØB AF LØBENDE ABONNEMENT
+Abonnement købes som et løbende abonnement, der træder i kraft på oprettelsesdatoen, og abonnementet fortsætter, indtil det opsiges skriftligt. Opsigelse skal ske i overensstemmelse med vilkårene, der er angivet under punkt 3 nedenfor.

 

Hvis abonnementet er oprettet som del af en kampagne, gælder de særlige kampagnevilkår i tillæg til disse abonnementsvilkår. Efter udløb af en kampagneperiode overgår abonnementet automatisk til et almindeligt abonnement, som alene er underlagt disse abonnementsvilkår.

 

Når du har afgivet en ordre på køb af +Abonnement, vil der automatisk blive fremsendt en e-mail til dig med en kvittering for købet. Denne kvittering udgør din ordrebekræftelse og indeholder de nødvendige oplysninger for din dokumentation af bestillingen.

 

E-mailen fremsendes til den e-mailadresse, du har oplyst under bestillingsproceduren eller den e-mail adresse, du har angivet for din bestående brugerprofil.

 

3. OPSIGELSE AF ABONNEMENT
Et abonnement kan til enhver tid opsiges til udløb ved førstkommende månedsdag for abonnementets ikrafttræden. Hvis abonnementet er opstartet eksempelvis den 15. i en måned, kan abonnementet til enhver tid opsiges til udløb den førstkommende 15. i en måned.

 

Opsigelse skal ske skriftligt til vores kundecenter – enten ved almindeligt post-fremsendt brev, pr. e-mail eller via ”min side”.

 

Kontaktoplysninger på Kundecentret fremgår under punkt 17 nedenfor.

 

Når abonnementet er skriftligt opsagt, ophører abonnementet ved førstkommende månedsdag for abonnementets ikrafttræden.


4. OPRETTELSE OG BRUG AF BRUGERPROFIL
Ved køb af +Abonnement oprettes samtidig en brugerprofil, hvis abonnenten ikke i forvejen allerede har oprettet en sådan. Brugerprofilen kan anvendes på digitale platforme, som udbydes og drives af Mediehuset.

 

Et abonnement tilknyttes til en brugerprofil, og brugerprofilen bruges til at tilgå abonnementet.

 

Den meddelte brugerprofil er personlig og må alene benyttes af den oprettede person og dennes husstand og maksimalt på fire terminalenheder.

 

Brugerprofilen tilgås ved anvendelse af brugernavn og password. Abonnenten er selv ansvarlig for, at password holdes fortroligt og ikke udnyttes af andre end abonnenten. Ved mistanke om misbrug skal abonnenten straks ændre password og kontakte Kundecentret.

 

Misbruges en brugerprofil, herunder eksempelvis ved at andre end de tilladte personer tilgår +Abonnement, er Mediehuset berettiget til at ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning og spærre adgangen til +Abonnement samt slette eller suspendere brugerprofilen. Mediehuset er herudover berettiget til at fremsætte erstatningskrav for lidte tab som følge af den uberettigede brug af brugerprofilen.

 

5. PRIS OG BETALINGSVILKÅR
Ved oprettelse af abonnement på +Abonnement er første måned gratis. Den gratis periode regnes fra aftalens indgåelse og løber indtil månedsdagen for aftalens indgåelse den efterfølgende måned. Der kan kun opnås én gratisperiode pr. bruger for hver af herningfolkeblad.dk og midtjyllandsavis.dk, og er abonnenten ikke berettiget til en gratisperiode, faktureres også første måneds abonnement.

 

Efter udløb af gratisperioden opkræves den oplyste abonnementsafgift pr. måned for abonnementet. Alle priser er angivet DKK. Abonnementer er momsfri.

 

Eventuelle kampagnetilbud er forbeholdt nye kunder, og sådanne kampagnetilbud kan derfor ikke benyttes af eksisterende abonnenter, og kampagnetilbud kan ikke benyttes, hvis en person i husstanden inden for de seneste 12 måneder har haft et abonnement på udgivelsen, som kampagnen vedrører.

 

Betaling sker månedsvis forud og kan kun ske med betalingskort udstedt i Danmark. Følgende betalingskort kan anvendes: Dankort, Visa/Dankort, Visa-Elektron, Maestro, JCB, MasterCard eller Visa.

 

Abonnenten indgår som del af abonnementsvilkårene en betalingsaftale med Mediehuset, hvorved abonnenten udtrykkeligt accepterer, at Mediehuset kan gennemføre automatiske, månedlige, faste betalinger via det betalings- eller kreditkort, som er registreret på abonnentens brugerprofil, eller som oplyses ved indgåelse af købet. Der kan ikke med indgåelse af denne betalingsaftale trækkes andre beløb end abonnementsydelsen fra din konto.

 

Abonnenten kan til enhver tid ubetinget tilbagekalde denne tilladelse til, at Mediehuset kan trække de månedlige, faste betalinger fra abonnentens betalings- eller kreditkort. Tilbagekaldelse af accepten betragtes som en opsigelse af aftalen med virkning fra førstkommende månedsdag for abonnementets ikrafttræden.

 

Abonnenten er ansvarlig for, at de oplyste betalings- eller kreditkort oplysninger er valide, og at betaling af abonnementsprisen kan gennemføres på et betalings- eller kreditkort rettidigt. Hvis en betalingstransaktion afvises, eksempelvis som følge af, at betalings- eller kreditkortet er udløbet eller spærret, udsender Mediehuset en påmindelse om den manglende betaling til den e-mailadresse, abonnenten har registreret på sin brugerprofil. Abonnenten kan herefter opdatere betalingsoplysningerne under login på sin brugerprofil.

 

Hvis Mediehuset ikke kan gennemføre betalingstransaktionen, suspenderes adgangen til abonnementet, indtil betalingsoplysningerne er opdateret med et validt betalings- eller kreditkort.

 

Betalings- eller kreditkortoplysninger skal indtastes ved bestilling af abonnement, uanset at der ydes en gratisperiode. Første betaling og hævning sker først efter udløb af en gratisperiode.

 

Mediehuset benytter et betalingssystem, som er godkendt af NETS. Al datakommunikation under købet, herunder kundedata, ordredata og betalingsdata, foregår via en krypteret SSL-forbindelse. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se de data, der udveksles.

 

Når SSL-krypteringen er aktiveret, vises en hængelås et sted på siden i de fleste browsere.

 

Kvitteringer for alle abonnentens betalinger af abonnementsafgift kan ses og printes fra ”min side”.

 

6. LEVERING
Levering sker ved, at abonnenten gives adgang til websitet eller den app, hvorfra +Abonnement publiceres.

 

Levering sker digitalt og som en online-service, og tilgang til og udnyttelse af abonnementet sker via internettet. Abonnenten skal derfor være tilsluttet til internettet som en forudsætning for at kunne udnytte abonnementet og tilgå +Abonnement.

 

Mediehuset garanterer ikke, at det digitalt leverede +Abonnement indhold er tilgængelig i hele abonnementsperioden, eller at publiceret materiale kan downloades til abonnentens terminaludstyr. Det vil være muligt at printe en kopi af publiceret materiale til senere og personlig brug.

 

Abonnementet giver adgang til den online-platform i abonnementsperioden, hvor den digitale udgivelse publiceres.

 

De tekniske krav for at kunne tilgå og udnytte +Abonnement vil fremgå af websitet. Kravene kan løbende ændres, men Mediehuset tilstræber, at adgang kan ske via de fleste internet-browsere.

 

7. OPBEVARING AF INDGÅEDE AFTALER OG SPROG
Mediehuset opbevarer ikke den indgåede aftale om abonnement på +Abonnement på en sådan måde, at den er tilgængelige for dig efterfølgende. Vi har ikke mulighed for at sende dig en kopi efterfølgende, og vi opfordrer derfor til, at du gemmer den modtagne ordrebekræftelse til eventuel senere brug.

 

På ”min side” kan du dog se visse oplysninger om abonnementsaftalen, herunder aftalens begyndelsestidspunkt m.v. De til enhver tid gældende abonnementsvilkår er endvidere tilgængelige fra ”min side”, ligesom de kan findes på websitet uden login.

 

Aftalen indgås på dansk.

 

8. FORTRYDELSESRET
For +Abonnement accepterer du udtrykkeligt, at levering af abonnementet og adgangen til den digitale udgivelse påbegyndes straks efter indgåelse af abonnementsaftalen, og du anerkender og samtykker i, at du dermed mister din fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftalelovens regler. Køb af abonnement på en digital udgivelse er dermed ikke omfattet af fortrydelsesretten.

 

9. ÆNDRING AF ABONNEMENTSVILKÅR OG INDHOLD

Mediehuset kan til enhver tid ændre disse abonnementsvilkår.

 

Ændres abonnementsvilkårene, sker dette efter en varsling. Mindre væsentlige ændringer af vilkårene vil blive varslet på ”min side”, mens væsentlige ændringer vil blive varslet individuelt overfor dig ved fremsendelse af varsel til den e-mailadresse, du har registreret på din brugerprofil. Varslingen udsendes mindst 30 dage, før de nye vilkår træder i kraft.

 

Ønsker du ikke at acceptere de ændrede abonnementsvilkår, kan du opsige dit abonnement til udløb ved førstkommende månedsdag for abonnementets ikrafttræden, jf. punkt 3 ovenfor.

 

De til enhver tid gældende abonnementsvilkår kan altid tilgås fra herningfolkeblad.dk eller midtjyllandsavis.dk, samt under ”min side”.

 

Mediehuset kan uden varsel ændre i indholdet og omfanget af +Abonnement.

 

10. MANGLER OG REKLAMATION
Hvis +Abonnement ikke er tilgængelig som følge af forhold, som Mediehuset er ansvarlig for, sker der ingen godtgørelse herfor, med mindre der er tale om generel nedetid, som påvirker en større mængde abonnementer i en periode på mere end 24 timer. I så fald forlænges abonnementsperioden med dét antal dage, som +Abonnement ikke har været tilgængelig. Abonnenten har ikke yderligere krav mod Mediehuset ved manglende tilgængelighed.

 

Der kompenseres ikke for forsinkede udgivelser.

 

Reklamation over nedetid skal foretages inden for rimelig tid.

 

11. ANSVARSFRASKRIVELSER
Mediehuset tilstræber at levere en fejlfri service under abonnementet og uden nedetid.

 

Mediehuset erkender, at fejl og nedetid kan forekomme, og Mediehuset fraskriver sig ansvaret for alle økonomiske tab, som abonnenten måtte lide som følge af mangler eller forsinkelse i levering af ydelser under det købte abonnement.

 

Ansvarsfraskrivelsen omfatter også tab, som måtte opstå som følge af brug eller manglende adgang til brug af materiale publiceret på +Abonnement.

 

I det omfang, købeloven fastsætter ufravigelige regler for forbrugerkøb, finder disse fortsat anvendelse.

 

12. FORCE MAJEURE

Mediehuset er ikke ansvarlig for misligholdelse af abonnementsaftalen, herunder manglende adgang til +Abonnement, øvrige udbudte services, manglende publicering af nyt indhold m.v., som skyldes en force majeure situation.

 

13. BEHANDLING AF PERSONDATA
Når du opretter og anvender en brugerprofil, og når du køber og anvender et +Abonnement, registrerer vi visse personoplysninger om dig.

 

Al registrering, opbevaring og anden behandling af persondata sker i henhold til Mediehusets cookie- og persondatapolitik, som kan læses her (http://memi.dk/Default.aspx?ID=1491). Vores cookie- og persondatapolitik er en integreret del af disse abonnementsvilkår, og du accepterer dem samtidig med denne abonnementsaftale.

 

Vores cookie- og persondatapolitik opdateres løbende. Du vil ved besøg på vores website blive anmodet om at acceptere vores cookie- og persondatapolitik, og du accepterer dermed løbende eventuelle ændringer af politikken.

 

14. OPHAVSRET
Alt indhold på herningfolkeblad.dk og midtjyllandsavis.dk er ophavsretligt beskyttet.

 

Materiale må alene anvendes og tilgås i overensstemmelse med disse abonnementsvilkår. Mediehuset stiller materialet til rådighed for læsning/visning, og materialet må ikke kopieres eller på anden måde være genstand for eksemplarfremstilling ud over til privat og personlig brug. Materialet må tilsvarende ikke videregives til tredjemand eller på anden måde gøres tilgængelig for almenheden.

 

Det er tilladt at printe artikler, billeder og andet indhold til eget privat og personlig brug.

 

Enhver anden brug af materialet, herunder kopiering/eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden kræver forudgående samtykke fra Mediehuset.

 

Brug af indhold i strid med disse abonnementsvilkår udgør en ophavsretskrænkelse, som kan medføre krav om vederlag, erstatning og godtgørelse.

 

15. BLOKERING AF BRUGERADGANG
Mediehuset er berettiget til - uden at pådrage sig ansvar - at suspendere eller slette en bruger-profil, hvis brugerprofilen efter Mediehusets skøn anvendes til ulovlig aktivitet, til konkurrerende virksomhed, til aktivitet til skade for Mediehuset, til moralsk eller etisk anstødelig aktivitet eller til anden aktivitet, der kan virke stødende eller krænkende, eller hvis profilen anvendes til at udnytte abonnementet i strid med disse abonnementsvilkår.

 

Suspenderes eller slettes brugerprofilen, kan det tilknyttede +Abonnement på ikke tilgås eller udnyttes. Suspension eller sletning af brugerprofilen kan tilsvarende have som konsekvens, at øvrige tegnede abonnementer på udgivelser udbudt af Mediehuset ikke kan tilgås eller udnyttes.

 

Hvis en brugerprofil slettes af Mediehuset, anses dette automatisk for en ophævelse af abonnementsaftalen.

 

Vilkårene for oprettelse og brug af brugerprofilen indeholder yderligere regulering, og disse vilkår skal anses for en integreret del af disse abonnementsvilkår. Vilkårene for brugerprofiler kan ses her (http://memi.dk/Default.aspx?ID=1490)

 

16. KUNDESERVICE
Alle henvendelser vedrørende abonnementet bedes rettet til avisens kundecenter.
 

For +Abonnement på herningfolkeblad.dk:

Herning Folkeblad kundecenter

Telefon: 96 26 37 70.
E-mail: [email protected]

 

For +Abonnement på midtjyllandsavis.dk:

Midtjyllands Avis kundecenter

Telefon: 86 82 13 70

E-mail: [email protected]

 

Kundecentrets åbningstider: Se her (http://memi.dk/Default.aspx?ID=1494)

 

17. TVISTER
Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.

 

18. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Abonnementsaftalen indgås med Mediehuset, hvis fulde virksomhedsnavn, fysiske adresse og øvrige kontaktoplysninger er:

 

For herningfolkeblad.dk

Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S

Østergade 21
DK-7400 Herning
CVR-nr: 44662116

Telefon: 96263700
E-mail: [email protected]

 

For midtjyllandsavis.dk
Silkeborg Avis A/S
Papirfabrikken 18
DK-8600 Silkeborg
CVR-nr. 66921328

Telefon: 86 82 13 00
E-mail: [email protected]