Brugervilkår for Mediehusets online platforme 

 

1. GENERELT OM BRUGERPROFILER
Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S og Silkeborg Avis A/S (herefter samlet betegnet som Mediehuset udbyder en række online medier og services. Med en brugerprofil kan brugeren logge ind på Mediehusets websider og apps og bl.a. deltage i debatter m.v.

 

Til en brugerprofil kan tilkøbes eksempelvis abonnementer til digitale udgivelser, 24-timers adgang til digitale medier, fysiske produkter m.v.

 

Disse brugervilkår er gældende for oprettelse og anvendelse af brugerprofilen, og er en bindende juridisk aftale mellem brugeren på den ene side og Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S, Silkeborg Avis A/S og I.B Medier A/S på den anden side.

 

Kun personer over 18 år kan oprette en brugerprofil hos Mediehuset. Du erklærer og bekræfter med din oprettelse, at du er fyldt 18 år.

 

2. GRATIS OPRETTELSE AF BRUGERPROFIL
Det er gratis at oprette en brugerprofil. Tilvalg af abonnementer og øvrige ydelser, som leveres mod betaling, kan ske ved særskilt aftale.

 

3. BRUGERENS EGEN SLETNING AF BRUGERPROFIL OG INDHOLD
Du kan til enhver tid slette din brugerprofil. Sletning kan foretages ved at kontakte kundeservice. Kontaktoplysningerne finder du under punkt 12 nedenfor eller ved at klikke her (http://memi.dk/Default.aspx?ID=1494).

 

Vær opmærksom på, at hvis der er tilknyttet abonnementer eller andre online services til brugerprofilen, er det ikke længere muligt at tilgå og udnytte sådanne abonnementer og services.

 

Sletning at brugerprofilen i en betalingsperiode berettiger ikke brugeren til nogen refusion af betalte beløb for abonnement eller øvrige services.

 

Sletning af brugerprofilen udgør ikke en opsigelse af abonnementet.

 

Brugeren gøres udtrykkeligt opmærksom på, at du som bruger ikke selv kan slette eventuelle debatindlæg du har afgivet. Det er derfor vigtigt, at du nøje overvejer dine indlæg inden du publicerer dem på et af vores websites. Hvis der er vægtige grunde, som vedrører dine særlige forhold kan Mediehuset vælge at imødekomme en anmodning om at redigere eller slette et indlæg. Mediehuset afgør i så fald selv, hvordan og hvor meget et indlæg i givet fald skal redi-geres.

 

4. BRUG AF BRUGERPROFIL
Den meddelte brugerprofil er personlig og må alene benyttes af den oprettede person og dennes husstand og maksimalt på tre terminalenheder.

 

Brugerprofilen tilgås ved anvendelse af brugernavn og password. Brugeren er selv ansvarlig for, at password holdes fortroligt og ikke udnyttes af andre end brugeren og dennes husstand. Ved mistanke om misbrug skal brugeren straks ændre password og kontakte Kundeservice.

 

Misbruges en brugerprofil, herunder eksempelvis ved at andre end de tilladte personer tilgår en tilkøbt abonnementsservice, er Mediehuset berettiget til at ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning og spærre adgangen til abonnementsindholdet, samt slette eller suspendere brugerprofilen. Mediehuset er herudover berettiget til at fremsætte erstatningskrav for lidte tab som følge af den uberettigede brug af brugerprofilen.

 

5. DELTAGELSE I DEBATTER
Brugerprofilen kan anvendes til deltagelse i offentlige debatter på Mediehusets websites.

 

Ved deltagelse i debatter skal Mediehusets til enhver tid gældende retningslinjer for ”god tone i debatten” overholdes. Manglende overholdelse af retningslinjerne udgør en misligholdelse af vilkårene af brugerprofilen og kan medføre suspension eller sletning af brugerprofilen.

 

Retningslinjerne for ”god tone i debatten” kan findes her (http://memi.dk/Default.aspx?ID=1495).

6. BLOKERING AF BRUGEPROFIL
Mediehuset er berettiget til - uden at pådrage sig ansvar – at suspendere eller slette en brugerprofil, hvis brugerprofilen efter Mediehusets skøn anvendes til ulovlig aktivitet, til konkurrerende virksomhed, til aktivitet til skade for Mediehuset, til moralsk eller etisk anstødelig aktivitet eller til anden aktivitet, der kan virke stødende eller krænkende, eller hvis profilen anvendes til at udnytte et tilkøbt abonnement eller anden tilkøbt ydelse i strid med disse brugervilkår eller betingelserne, der er gældende for det tilkøbte abonnement eller anden ydelse.

 

Suspenderes eller slettes brugerprofilen, kan eventuelle tilkøbte abonnementer ikke tilgås eller udnyttes.

 

Hvis en brugerprofil slettes af Mediehuset, anses dette automatisk for en ophævelse af abonnementsaftalen.

 

Slettes en brugerprofil, vil eventuelle debatindlæg fortsat kunne fremstå med forfatter.

 

7. OPHAVSRET
Alt indhold på de websider og apps, som brugeren kan tilgå med brugerprofilen er ophavsretligt beskyttet.

 

Materiale, publiceret af Mediehuset eller øvrige brugere på sådanne websider og apps, må alene anvendes og tilgås i overensstemmelse med disse brugervilkår og de eventuelle supplerende vilkår, der måtte være indeholdt i abonnementsaftaler eller øvrige særskilte aftaler.

 

Mediehuset stiller materialet indeholdt på websider og i apps til rådighed for læsning/visning, og materialet må ikke kopieres eller på anden måde være genstand for eksemplarfremstilling ud over til privat og personlig brug. Materialet må tilsvarende ikke videregives til tredjemand eller på anden måde gøres tilgængelig for almenheden.

 

Det er tilladt at printe artikler, billeder og andet indhold til eget privat og personlig brug.

 

Enhver anden brug af materialet, herunder kopiering/eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden kræver forudgående samtykke fra Mediehuset.

 

Brug af indhold i strid med disse abonnementsvilkår udgør en ophavsretskrænkelse.

 

8. BEHANDLING AF PERSONDATA
Når du opretter og anvender en brugerprofil, registrerer Mediehuset visse personoplysninger om dig.

 

Al registrering, opbevaring og anden behandling af persondata sker i henhold til Mediehusets cookie- og persondatapolitik, som kan læses her (http://memi.dk/Default.aspx?ID=1491). Vores cookie- og persondatapolitik er en integreret del af disse brugervilkår, og du accepterer dem samtidig med denne aftale.

 

Mediehusets cookie- og persondatapolitik kan løbende opdateres og ændres, og du vil løbende skulle acceptere politikken og foretagne ændringer, når du besøger vores side.

 

Hvis du ikke løbende accepterer vores cookie- og persondatapolitik eller hvis du tilbagekalder dit samtykke til persondatabehandling, vil vores udbudte services ikke fungere korrekt.

 

9. PRIVATLIVETS FRED FOR ANDRE PERSONER
Som bruger skal du også respektere privatlivets fred for andre. Det er ikke tilladt at give personlige oplysninger om andre brugere i indlæg uden deres samtykke, ud over hvad der er naturligt for sammenhængen. Hvis du ønsker at gøre indsigelser mod, at en anden bruger har offentliggjort oplysninger om dig på websider drevet af Mediehuset, kan du rette henvendelse til Kundeservice.

 

10. ANSVARSFRASKRIVELSER
Mediehuset tilstræber at levere en fejlfri service under aftalen og uden nedetid.

 

Mediehuset erkender, at fejl og nedetid kan forekomme, og Mediehuset fraskriver sig ansvaret for alle økonomiske tab, som du måtte lide som følge af mangler eller forsinkelse i levering af ydelser under aftalen.

 

Mediehusets ydelse består i levering af en online adgang, som den er og forefindes.

 

Ansvarsfraskrivelsen omfatter også tab, som måtte opstå som følge af brug eller manglende adgang til brug af materiale publiceret på en af Mediehusets websites eller apps, og som er tilgængelig med brugerprofilen.

 

11. ÆNDRING AF BRUGERVILKÅR
Mediehuset kan til enhver tid ændre disse brugervilkår.

 

Ændres vilkårene, sker dette efter en varsling. Mindre væsentlige ændringer af vilkårene vil blive varslet på ”min side”, mens væsentlige ændringer vil blive varslet individuelt over for dig ved fremsendelse af varsel til den e-mailadresse, du har registreret på din brugerprofil. Varslingen udsendes mindst 30 dage, før de nye vilkår træder i kraft.

 

Ønsker du ikke at acceptere de ændrede vilkår, skal du undlade at anvende din profil og rette henvendelse til vores Kundeservice, som derefter sletter din brugerprofil for dig. Vær opmærksom på, at du særskilt skal opsige eventuelle abonnementer, der er tilknyttet din brugerprofil.

 

De til enhver tid gældende vilkår kan altid tilgås fra ”min side”.

 

12. KUNDESERVICE
Alle henvendelser vedrørende brugerprofilen bedes rettet til kundecentret.

 

Herning Folkeblad kundecenter
Telefon: 96 26 37 70.
E-mail: [email protected]
 

Midtjyllands Avis kundecenter

Telefon: 86 82 13 70

E-mail: [email protected]

 

Kundecentrets åbningstider: Se her (http://memi.dk/Default.aspx?ID=1494)

 

 

13. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
Aftalen om oprettelse af brugerprofilen indgås med Mediehuset hvis fulde virksomhedsnavne, fysiske adresser og øvrige kontaktoplysninger er:

 

Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S
Østergade 21
7400 Herning
CVR-nr: 44662116

Tlf.: 96263700
E-mail: [email protected]

 

 

Silkeborg Avis A/S
Papirfabrikken 18
8600 Silkeborg
CVR-nr. 66921328
Telefon: 86 82 13 00
E-mailadresse: [email protected]